CAD Facility Management
Tekenbureau ter ondersteuning van uw facilitaire zaken
Algemene voorwaarden

Leverings- en algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

CAD Facility Mangement

 

Artikel 1. Definities

1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: CAD Facility Management

Opdrachtgever: de wederpartij van CAD Facility Management

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

1.  Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden opdrachtnemer niet, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld.

2.  De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, en zij zijn in beginsel slechts geldig gedurende dertig dagen, of gedurende de termijn welke in de offerte wordt genoemd.

3.  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden of te laten verrichten door derden naar keuze van opdrachtnemer, zulks eerst na overleg met de opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht in zodanig geval hogere voorschotten te bedingen, dan de bedragen welke in art. 12 van deze algemene voorwaarden wordt genoemd, en behoudt zich in zodanig geval zelfs het recht voor algehele betaling vooraf te verlangen.

3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, of kunnen zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke voortvloeit uit het verrichten van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever indien deze schade is veroorzaakt door handelingen of nalatigheden veroorzaakt door werknemers van opdrachtnemer of door derden welke door opdrachtnemer zijn ingehuurd, behoudens in het geval er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van aangetoonde opzet of grove schuld. Voor iedere andere schadeveroorzakende gebeurtenis wordt elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk uitgesloten.

5.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Zie 12.5 en 12.6.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze uitvoeringstermijn dient derhalve alsnog de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, en een nieuwe uitvoeringstermijn van 30 dagen aan opdrachtnemer toe te kennen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4.  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn jegens elkander verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten / exclusiviteit

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en deze mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3.  Opdrachtnemer blijft gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van het verrichten der opdracht toegenomen kennis en wetenschap, ook voor andere doeleinden te gebruiken dan uitsluitend in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij door opdrachtgever schriftelijk anders werd gestipuleerd.

4.  De overdracht van de intellectuele rechten en het auteursrecht rustende op het ontwerp, de modellen en de uitvoering van de opdracht van opdrachtnemer aan de opdrachtgever gaan eerst over nadat volledige betaling van al het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde heeft plaatsgehad.

 

Artikel 9. Opzegging

1.  Opzegging door opdrachtnemer. Indien door opdrachtnemer de opdracht wordt opgezegd, vervallen de aanspraken van opdrachtnemer op de betalingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst, voorzover deze nog niet zijn voldaan. De aan opdrachtnemer gedane voorschotbetalingen behoeven niet te worden gerestitueerd.

2.  Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een zodanig deel van het honorarium verschuldigd als met de stand van het uit hoofde van de opdracht door opdrachtnemer verrichte werk overeenstemt, te vermeerderen met een boete ter hoogte van tien procent van de totale kosten der opdracht. Bij opzegging door de opdrachtgever zullen reeds betaalde termijnen of voorschotten niet gerestitueerd behoeven te worden.

 3.  Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal een eventueel voorschot of eerste termijn niet gerestitueerd worden.

4.  Vanaf het moment van opdracht kunnen voorschotten worden gevorderd.

5.  Bij gebleken onuitvoerbaarheid der opdracht, of in het geval dat de uitvoering der opdracht buiten de mogelijkheden van opdrachtnemer valt, vindt ontbinding van de gesloten overeenkomst plaats, waarbij opdrachtnemer een recht behoudt op een honorarium, waarbij de afrekening geschiedt op basis van een vergoeding van de door opdrachtnemer bestede uren en kosten.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1.  De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1a     na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

1b     indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht heeft zekerheid te stellen voor de financiële nakoming der overeenkomst binnen een bepaalde termijn, en de gestelde zekerheid binnen de gestelde termijn niet dan wel onvoldoende werd verstrekt.

2.  In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1.  Indien de opdracht het maken van een concept respectievelijk een concepttekening omvat, alsmede wanneer opdrachtnemer het maken van een concept respectievelijk een concepttekening noodzakelijk acht, wordt de opdracht eerst dan verder uitgevoerd indien en zodra het concept respectievelijk de concepttekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van het concept respectievelijk de concepttekening door opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, wordt het concept respectievelijk de concepttekening geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

2.  De door opdrachtnemer te vervaardigen bedrijfstekening(en) mogen eerst voor verdere productie worden aangewend nadat en zodra de bedrijfstekening(en) door de opdrachtgever is (zijn) goedgekeurd. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de bedrijfstekening(en) door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, wordt (worden) de bedrijfstekening(en) geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.

3.  Klachten door de opdrachtgever omtrent de door of namens opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte ontwerpwerkzaamheden, dienen binnen een redelijke termijn schriftelijk bij opdrachtnemer te worden aangemeld door de opdrachtgever, opdat de gegrondheid van de klacht kan worden beoordeeld, doch deze aanmelding dient in elk geval plaats te hebben gevonden voordat er feitelijk uitvoering aan het ontwerp is gegeven. Indien het ontwerp feitelijk is uitgevoerd, wordt geacht dat het uitgevoerde, wegens het ontbreken van klachten, in de ontwerpfase, rechtens in overeenstemming is met de wensen van de opdrachtgever, en zijn klachten niet-ontvankelijk te achten.

4.  Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

5.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. Zie art. 4.

 

Artikel 12. Honorarium

1.  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3  t/m 6 van dit artikel.

2.  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3.  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.  Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5.  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.  Bij opdrachten met een tarief van Euro 5.000,- of meer, zullen de verschuldigde kosten in 3 gelijke delen  in rekening worden gebracht, tenzij de opdracht geschied op basis van uur tarief zal er wekelijks aan de hand van gewerkte uren worden gefactureerd.

7.  Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 13. Betaling

1.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf de verzuimdatum een rente verschuldigd van 2% over het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte van een maand waarin hij met de betaling in gebreke is, zonder dat hij door opdrachtnemer hiertoe dient te worden aangeschreven of in gebreke dient te worden gesteld.

3.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn en behoudt opdrachtnemer het recht van retentie ten aanzien van het door haar in opdracht van opdrachtgever vervaardigde, zolang de vordering van opdrachtnemer niet geheel werd voldaan, zonder dat de opdrachtgever of anderen voor de opdrachtgever, zich op compensatie zouden mogen beroepen.

4.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk vermeldt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. Incassokosten

1.  Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit het sluiten van de overeenkomst, dan komen alle kosten strekkende tot het verkrijgen van voldoening der vordering van opdrachtnemer buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

2.  Indien ter invordering van het aan opdrachtnemer een gerechtelijke procedure dient te worden gevoerd, naar het oordeel van de advocaat die terzake der invordering om advies en/of rechtsbijstand wordt verzocht, dan komen tevens alle kosten voor rekening van de opdrachtgever welke door het voeren van de procedure of het inwinnen van advies hieromtrent aan de zijde van opdrachtnemer zijn veroorzaakt.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer jegens de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst aansprakelijk is, dan wordt deze aansprakelijkheid op de navolgende wijze geregeld:

1.  De aansprakelijkheid van opdrachtnemer terzake van schadeloosstelling uit hoofde van de schade veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van opdrachtnemer uit hoofde van de daartoe gesloten schadeverzekeringsovereenkomst aan de opdrachtgever wordt uitgekeerd;

 2.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot vergoeding van de schade overgaat, kan opdrachtnemer door de opdrachtgever niet tot schadevergoeding worden aangesproken, met welk gegeven beide partijen bij het sluiten der overeenkomst uitdrukkelijk hebben ingestemd.

3.  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat terzake van de uitvoering van de opdrachten ten behoeve van de opdrachtgever, alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gevolgschade wordt uitgesloten.

5.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 16. Overmacht

1.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3.  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.  Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

Opdrachtnemer heeft het recht opkomende geschillen omtrent de uitvoering van de overeenkomst naar vrije verkiezing ter beoordeling voor te leggen aan een arbitraire commissie dan wel deze voor te leggen aan de volgens de Nederlandse wetgeving bevoegde rechter. De kosten van de behandeling van geschillen zullen worden gedragen door die partij die door de arbitraire commissie, dan wel bij uitspraak van de door de wet aangewezen rechterlijke instantie in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing